ἡ ἀλήθεια, ας vérité
ἡ ἀφορία, ας : non-production manqueperte
ὁ βίος, ου : vie
ἡ δόξα, ης règle
τὸ δῶρον, ου doncadeauprésent
ἡ ἡμέρα, ας jour
ὁ  θεός, οῦ : dieu
ἡ κεφαλή, ῆς tête
ὁ λόγος, οῦ discours
ἡ χώρα, ας
 : espacedeterre, emplacement, place

δυνατός, ή, όν : possible ; capable
ἕτερος, α, ον
 :
autre
πρῶτος, η, ον
 :
premier

βασιλεύω : diriger, gouverner
λέγω : dire
λύω : délier
στρατεύω : servir comme soldat, faire une expédition
τιμάω : estimer, récompenser, gratifier
δοκέω : sembler
φιλέω : aimer
δηλόω : montrer, faire voir, manifester

Φασίν : ils disent, dit-on, on dit que..

καί : et
μὲν...  δὲ... :
d’une part, d’autre part

εἰ : si
ὅτι : que
ὡς : comme

εἰς
+ acc. :
vers

πρῶτον : premièrement, en premier