ἀποθνῄσκω, fut. ἀποθανοῦμαι, aor.2 ἀπέθανον, pft ἀποτέθνῃκα : mourir

γίγνομαι, fut. γενήσομαι, aor. ἐγενόμην, pft. γέγονα : devenir, naître

δάκνωimpft. ἔδακνονfut. δήξομαι  aor. ἔδακονpft. δέδηχα ; Pass. fut. δηχθήσομαι  aor. ἐδήχθην  pft. δέδηγμαι : mordre (se dit par analogie d’une piqûre, d’une parole blessante)

ἒρχομαι, impft. ἠρχόμην, fut. ἐλεύσομαιou att. εἰμι, aor. 2 ἦλθον, pft. ἐλήλυθα : venir

ἔχω, impft. εἶχον, fut. ἔξωou σχήσω, aor. 2 ἔσχον, pft. ἔσχηκα : porter, conduire, diriger

καταρρέω, impft. κατέρρεον, fut. καταρρυήσομαι, aor. κατερρύην, pft.κατερρύηκα : couler d’en haut

λαμβάνω, λήψομαι, ἕλαβον : prendre

λείπω, fut. λείψω, aor. 2 ἔλιπον, pft. λέλοιπα : laisser, quitter ; faire défaut, cesser

πυνθάνομαι, fut. πεύσομαι, aor. ἐπυθόμην, pft. πέπυσμαι : chercher à savoir, s’informer ; savoir ; remarquer

χαίνωἔχανονκέχηνα : entr’ouvrir la bouche, rester bouche béante (marque de stupéfaction ou d’admiration) ; ouvrir la bouche pour parler